Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. #3 Świadczenie pielęgnacyjne

  • Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością #3

Kolejna, trzecia odsłona Informatora dla opiekunów osób z niepełnosprawnością dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego, o którym szczegółowe, praktyczne informacje zamieszczamy poniżej. Jeśli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich części dotyczących zmian w prawie w 2018 roku, bądź też nie zapoznałeś się z wykazem świadczeń dostępnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych – możesz to nadrobić! Zapraszamy do lektury!

Świadczenie pielęgnacyjne

przeznaczone jest dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko znajdowało się w trakcie nauki.

Komu przysługuje?

  1. Matce bądź ojcu dziecka,
  2. Faktycznemu opiekunowi dziecka*,
  3. Osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  4. Innym osobom, na których (zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego) ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

4.1 Przy tym, osobom innym, niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • nie ma faktycznego opiekuna dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

* Opiekunem prawnym jest osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 14, pojęcie opiekuna faktycznego oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Wysokość

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2019 r. wynosi 1583 zł netto miesięcznie, i co ważne nie jest zależne od dochodu.

Zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne

Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy po śmierci swoich podopiecznych utracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. W przypadku śmierci krewnego były opiekun będzie mógł po  zarejestrowaniu się w urzędzie, starać się o zasiłek dla bezrobotnych, o ile udowodni, że otrzymywał pomoc finansową przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację. Po zaprzestaniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych opiekun będzie mógł otrzymać świadczenie przedemerytalne, jeśli będzie miał skończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz będzie legitymował się wynoszącym 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) okresem odprowadzania składek emerytalnych. Wsparcie na niepełnosprawnego krewnego będzie musiało być wcześniej wypłacane przez minimum 365 dni, a były opiekun ma 60 dni od momentu jego utraty na zgłoszenie się do urzędu pracy.

Dodatkowa opcja świadczenia pielęgnacyjnego dla obojga rodziców

Od 1 stycznia 2017 r. każdy z rodziców więcej niż jednego dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie, może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, gdy zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Dotąd świadczenie mógł otrzymywać tylko jeden z rodziców, nawet jeśli w rodzinie było więcej dzieci z niepełnosprawnością, a oboje rodzice zrezygnowali z pracy, aby się nimi opiekować. Zmiana ta stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r.

Niezbędne dokumenty dot. świadczenia pielęgnacyjnego można pobrać klikając poniżej:

Kolejny wpis zostanie poświęcony dwóm świadczeniom: zasiłkowi dla opiekuna oraz specjalnemu zasiłkowi opiekuńczemu. Więcej informacji już wkrótce! Nie przegap!


Masz więcej pytań? Potrzebujesz szczegółowej porady prawnej? Zgłoś się do nas.

Napisz e-mail na adres domtopraca@inspro.org.pl lub zadzwoń:  42 630 17 49.


Informator przygotował Łukasz Koperski


Zapoznaj się z pozostałymi częściami Informatora:
#1 Co nas czeka w 2018 roku?
#2 Wykaz świadczeń dla opiekunów
#4 Zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy