Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. #4 Zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

  • Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością #4

Czwarta część Informatora została poświęcony analizie i omówieniu dwóch kolejnych rodzajów świadczeń: zasiłku dla opiekuna oraz  specjalnego zasiłku opiekuńczego, o jakie mogą ubiegać się opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością. Owocnej i użytecznej lektury!

I. Specjalny zasiłek opiekuńczy (dla opiekunów osób dorosłych)

Komu przysługuje?

Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Muszą one zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą, która legitymuje się:

  • Orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

albo

  • Orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Od 1 stycznia 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje także małżonkom oraz tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze względu na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, a nie tylko tym, którzy zrezygnowali z pracy. Obowiązuje ich jednak kryterium dochodowe.

  • Specjalny zasiłek opiekuńczy JEST zależny od dochodu

Zasiłek ten przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 764 zł. W przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego na osobę, zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

Wysokość

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł netto miesięcznie (od 1 listopada 2018 r. – 620 zł).

Jak uzyskać?

Zależnie od miejsca zamieszkania, osobą właściwą do ustalania uprawnienia i wypłaty świadczeń jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Mogą oni jednak zlecić wykonywanie tych czynności jednostkom podległym (np. Ośrodkom Pomocy Społecznej, bądź Wydziałowi Spraw Rodzinnych).

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny?

Na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 lutego 1964 r.: Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej i na rodzeństwie. Obowiązek obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Zatem synowa czy też zięć, nie są krewnymi – nie mogą zatem ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Podobnie sprawa wygląda w przypadku dzieci rodzeństwa – nie są oni krewnymi w linii prostej, zatem nie otrzymają tego świadczenia.

Niezbędne dokumenty dot. specjalnego zasiłku opiekuńczego można znaleźć klikając poniżej:

II. Zasiłek dla opiekuna (dla opiekunów osób dorosłych)

Komu przysługuje?

Wyłącznie osobom, które opiekują się dorosłymi  na skutek nowelizacji ustawy z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa. Aktualnie ten zasiłek nie jest już przyznawany (ze względu na to, że osoby, którym przysługuje, zgłosiły się po niego po nowelizacji ustawy w 2013 r.).

  • NIE jest zależny od dochodu

Wysokość

Zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 520 zł netto miesięcznie, wraz z ustawowymi odsetkami za czas niepobierania świadczenia. Jest to kwota ok. 5,5 tys. zł jednorazowej wypłaty.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Uprawnienie do pobierania zasiłku dla opiekuna będzie jednak podlegało weryfikacji co pół roku – w tym celu przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy z rodziną. Wywiad ten będzie także przeprowadzany wówczas, gdy zaistnieją wątpliwości, co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. Zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu osoby bezrobotnej nie ma wpływu na uprawnienie do pobierania zasiłku dla opiekuna w okresie od 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna obecnie nie jest już przyznawany.

W następnym wpisie przedstawimy alternatywne formy świadczeń, o jakie mogą starać się opiekunowie. Nie możesz tego przeoczyć!


Masz więcej pytań? Potrzebujesz szczegółowej porady prawnej? Zgłoś się do nas.

Napisz e-mail na adres domtopraca@inspro.org.pl lub zadzwoń:  42 630 17 49.


Informator przygotował Łukasz Koperski


Zapoznaj się z pozostałymi częściami Informatora:
#1 Co nas czeka w 2018 roku?
#2 Wykaz świadczeń dla opiekunów
#3 Świadczenie pielęgnacyjne