Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. #4 Zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

  • Informator dla opiekunów osób z niepełnosprawnością #4

Czwarta część Informatora została poświęcony analizie i omówieniu dwóch kolejnych rodzajów świadczeń: zasiłku dla opiekuna oraz  specjalnego zasiłku opiekuńczego, o jakie mogą ubiegać się opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością. Owocnej i użytecznej lektury!

I. Zasiłek dla opiekuna (dla opiekunów osób dorosłych)

Komu przysługuje?

Wyłącznie osobom, które na skutek nowelizacji ustawy z 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a także nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostając bez wsparcia państwa.

  • NIE jest zależny od dochodu

Wysokość

Zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 520 zł netto miesięcznie, wraz z ustawowymi odsetkami za czas niepobierania świadczenia. Jest to kwota ok. 5,5 tys. zł jednorazowej wypłaty.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Uprawnienie do pobierania zasiłku dla opiekuna będzie jednak podlegało weryfikacji co pół roku – w tym celu przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy z rodziną. Wywiad ten będzie także przeprowadzany wówczas, gdy zaistnieją wątpliwości, co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. Zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu osoby bezrobotnej nie ma wpływu na uprawnienie do pobierania zasiłku dla opiekuna w okresie od 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Niezbędne dokumenty dot. zasiłku dla opiekuna można pobrać klikając poniżej:

II. Specjalny zasiłek opiekuńczy (dla opiekunów osób dorosłych)

Komu przysługuje?

Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Muszą one zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą, która legitymuje się:

  • Orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

albo

  • Orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Od 1 stycznia 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje także małżonkom oraz tym opiekunom, którzy nie podejmują pracy ze względu na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, a nie tylko tym, którzy zrezygnowali z pracy. Obowiązuje ich jednak kryterium dochodowe.

  • Specjalny zasiłek opiekuńczy JEST zależny od dochodu

Zasiłek ten przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 764 zł. W przypadku nieznacznego przekroczenia kryterium dochodowego na osobę, zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

Wysokość

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł netto miesięcznie.

Jak uzyskać?

Zależnie od miejsca zamieszkania, osobą właściwą do ustalania uprawnienia i wypłaty świadczeń jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Mogą oni jednak zlecić wykonywanie tych czynności jednostkom podległym (np. Ośrodkom Pomocy Społecznej, bądź Wydziałowi Spraw Rodzinnych).

Na kim ciąży obowiązek alimentacyjny?

Na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 lutego 1964 r.: Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej i na rodzeństwie. Obowiązek obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Zatem synowa czy też zięć, nie są krewnymi – nie mogą zatem ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Podobnie sprawa wygląda w przypadku dzieci rodzeństwa – nie są oni krewnymi w linii prostej, zatem nie otrzymają tego świadczenia.

Niezbędne dokumenty dot. specjalnego zasiłku opiekuńczego można pobrać klikając poniżej:

W następnym wpisie przedstawimy alternatywne formy świadczeń, o jakie mogą starać się opiekunowie. Nie możesz tego przeoczyć!


Masz więcej pytań? Potrzebujesz szczegółowej porady prawnej? Zgłoś się do nas.

Napisz e-mail na adres domtopraca@inspro.org.pl lub zadzwoń:  42 630 17 49.


Informator przygotował Łukasz Koperski


Zapoznaj się z pozostałymi częściami Informatora:
#1 Co nas czeka w 2018 roku?
#2 Wykaz świadczeń dla opiekunów
#3 Świadczenie pielęgnacyjne