Ustawa o Funduszu Solidarnościowym

  • fundusz solidarnościowy

Szczególnie ważna dla osób z niepełnosprawnością jest informacja o podpisaniu 14 listopada 2018 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy).

Pomysł tzw. daniny solidarnościowej pojawił się już w kwietniu, w okresie, gdy protestujący opiekunowie osób z niepełnosprawnością domagali się pomocy finansowej od państwa. Nowy podatek będzie obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r. Autorzy projektu ustawy podkreślają, że zwiększenie wsparcia finansowego pozwoli na podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych.

Skąd pieniądze w Funduszu Solidarnościowym?

Fundusz Solidarnościowy będzie dysponował przychodami z dwóch źródeł:

  1. Obowiązkowo pracodawcy będą odprowadzać składkę stanowiącą 0,15 % podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.
  2. Drugą część nowego podatku zapłacą najbogatsi Polacy. Oznacza to, że będzie odprowadzana danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych w wysokości  4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy.

Zakłada się, że w 2019 r. fundusz ma dysponować około 650 mln zł. Natomiast w 2020 r. kwota ta ma wzrosnąć do 2 mld zł. Pieniądze z Funduszu Solidarnościowego mają za zadanie przezwyciężać bariery, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Jak będzie wspierać Fundusz Solidarnościowy?

Ustawa przewiduje, że pieniądze ze Funduszu przeznaczone będą na finansowanie rządowych i ministerialnych programów wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji społecznej. Będą również przeznaczane na współfinansowanie programów ze środków Unii Europejskiej.

O tym, na co zostaną przeznaczone środki Funduszu, czytamy w art. 6 Ustawy:

1) programy rządowe i resortowe, w tym obejmujące realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

2) zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;

3) zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ocena skutków wejścia w życie Ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W trakcie opiniowania projektu zgłoszonego przez rząd pojawiły się również głosy krytyki.  Podnoszono, że projekt może to negatywnie wpłynąć na rynek pracy, obciążyć MŚP, ponieważ posiadają mniejsze zasoby. Ponadto może przyczynić się do ucieczki najlepiej zarabiających do krajów o niższym opodatkowaniu.

Pakiet społecznej odpowiedzialności

Wraz z ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma wejść pakiet społecznej odpowiedzialności, który ma wspierać osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów w zakresie polepszenia warunków życia oraz dostępności i jakości do usług medycznych i rehabilitacyjnych. Pakiet przewiduje też szereg innych zmian. Planuje się zwiększyć dostępność turnusów rehabilitacyjnych dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności oraz opiekę wytchnieniową (zwiększony dostęp do usług w domu, okresowy pobyt podopiecznych w dostosowanych placówkach). Zgodnie z zapewnieniami system orzekania o niepełnosprawności ma być zreformowany, a rodzice opiekujący się dziećmi mają mieć dodatek do emerytur tzw. EWK. Nowym elementem w systemie kompleksowej rehabilitacji ma się stać wdrożenie innowacyjnego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.


Zapoznaj się z przebiegiem prac nad ustawą i jej tekstem

Autor: Joanna Błaszczyk