Czym jest: opieka wytchnieniowa?

  • opiekun

Szacuje się, że 1,2 mln osób w Polsce to osoby niesamodzielne i wymagające stałej opieki. Pomimo rozwijającego się systemu opieki nad osobami zależnymi  to często członkowie rodziny są zobowiązani do całodobowej opieki.

W trosce o dobro chorego opiekunowie poświęcają swój cały czas rezygnując z pracy zawodowej, możliwości relaksu czy zadbania o własne zdrowie. Taki stan rzeczy może stać się przyczyną wyczerpania emocjonalnego, a nawet depresji. Rozwiązaniem tego problemu w Polsce wydaje się być wprowadzenie opieki wytchnieniowej. Ta forma wsparcia jest przewidziana w rządowym programie „Za życiem”. Niestety zawarte tam zapisy nie zostały przełożone na regulacje ustawowe ani akty wykonawcze do nich.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Zadaniem tej formy wsparcia jest zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy opiekun ze względu na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku, czy załatwianie codziennych spraw nie może jej sprawować.

Kto oferuje opiekę wytchnieniową?

Niektóre organizacje pozarządowe lub samorządy próbują tworzyć formy pomocy, które miałyby funkcję dostarczenia opieki wytchnieniowej. Przykładem jest choćby ośrodek opieki wyręczającej w Małopolsce, skierowany do opiekunów niepełnosprawnych dzieci lub młodych dorosłych (do 26. roku życia).

Kraków i Gdynia – dobre praktyki

Ofertę opieki wytchnieniowej skierowały do swoich mieszkańców m.in. takie miasta jak Gdynia i Kraków. Gdyńskie rodziny mogą się starać o prawo do opieki wytchnieniowej nad osobami w podeszłym wieku raz w miesiącu przez kilka godzin. Natomiast w Krakowie adresatami programu „Opieka wytchnieniowa w powiecie krakowskim w 2018 roku” są rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Centrum Usług Społecznych

Pomoc w ramach opieki  wytchnieniowej oferują też Centra Usług Społecznych, np. Centrum Usług Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. W ramach projektu osoby zależne mogą skorzystać z krótkookresowego całodobowego pobytu wytchnieniowego  w placówce stacjonarnej od 5 do 30 dni w ciągu roku. Świadczone są też usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu sieradzkiego, obejmujące pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano również wsparcie w postaci asystenta osobistego, który ma umożliwić  lepsze funkcjonowanie w życiu rodzinnym i społecznym, pomagać w przemieszczaniu się i komunikowaniu się z otoczeniem. Osoby niesamodzielne ze względu na rodzaj schorzenia bądź brak transportu mogą ubiegać się o realizację usługi transportowej.

Podobne działania są realizowane na terenie powiatów w całym kraju, dlatego warto poszukać informacji  w lokalnych instytucjach pomocy społecznej i dowiedzieć się, czy jest dostępna  oferta działań o charakterze wytchnieniowym.

Tekst przygotowała Joanna Błaszczyk